Aktualności

Wydziały

  • Aktualności

REFERAT INFRASTRUKTURY I OCHRONY ŚRODOWISKA

parter, pokój nr 2 tel. 62/7625001 lub 7625015 

Aneta Nowak – p. o. KIEROWNIK REFERATU
Ochrona środowiska naturalnego i rolnictwa; sprawy ochrony zwierząt, gospodarka odpadami.

Donata Kowalska
Ewidencja działalności gospodarczej; zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wydawanie numerów porządkowych nieruchomości i wycinka drzew. Gospodarka nieruchomościami, gospodarowanie mieniem komunalnym

Grażyna Sowa
Zamówienia publiczne, przetargi; zarządzanie inwestycjami gminnymi, utrzymanie dróg, oświetlenie uliczne i utrzymanie zabytków.

Jolanta Kowalska
Decyzje o warunkach zabudowy; zaświadczenia o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego; gospodarka lokalowa.

Anna Krzywik
Gospodarka wodno-ściekowa.

Adam Jeżewski ( tel. 666371672)
Konserwator hydroforni w Szczytnikach

Jarosław Pluta ( tel. 666371604)
Konserwator hydroforni w Radliczycach i w Stawie

Sławomir Sowa ( tel.666371731)
Konserwator hydroforni w Mroczkach Wielkich

Bogumił Tylski
Konserwator hydroforni w Iwanowicach

Zbigniew Banasiewicz
Konserwator oczyszczalni Popów

Wacław Gralak
Konserwator oczyszczalni Popów

Zbigniew Marchwacki ( tel. 666371526 )
Operator koparko – ładowarki

Mateusz Mikołajczyk
Inkasent

REFERAT FINANSÓWKSIĘGOWOŚĆ, KASA

I piętro, pokój nr 3, tel. 62/7625001 lub 7625015

Małgorzata Bloch – KIEROWNIK REFERATU
Skarbnik Gminy

Grażyna Wróbel – Główna księgowa
Ewidencja wydatków i środków trwałych; rozrachunki z dostawcami i odbiorcami; sprawozdawczość budżetowa

Aleksandra Kuczma – KASA
Rozliczanie czynszów, naliczanie wynagrodzeń i opłat; zaświadczenia do naliczania kapitału początkowego; sprawy z zakresu podatku dochodowego i ubezpieczeń społecznych; obsługa kasy, opłaty za użytkowanie wieczyste, dzierżawy.

Bogumiła Wojtczak
Ewidencja dochodów, opłaty za wodę, ścieki; sprawy w zakresie podatku VAT.

II piętro, pokój nr 8, tel. 62/7625001 lub 7625015

Sylwia Rosiak
Księgowość jednostek podległych – Zastępca Głównego księgowego – oświata

Bożena Mucha
Księgowość jednostek podległych – Zastępca Głównego księgowego – opieka społeczna

Marzena Nowak
Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne jednostek podległych

Małgorzata Wielowska
Księgowość jednostek podległych

Aleksandra Krążyńska-Dial
Księgowość jednostek podległych

parter, pokój nr 1 tel. 62/7625001 lub 7625015

Ilona Czarnecka
Wymiar podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości; zaświadczenia o stanie majątkowym; zwrot podatku akcyzowego od paliw rolniczych; ulgi inwestycyjne z tytułu kupna ziemi.

Daria Dybioch
Ewidencja księgowa należności podatkowych; rozliczenia z sołtysami w zakresie poboru podatków; egzekucja zaległości podatkowych; rozkładanie na raty, odraczanie płatności i umarzanie odsetek; wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu.

REFERAT ADMINISTRACYJNO-ORGANIZACYJNY

II piętro, pokój nr 5 tel. 62/7625001 lub 7625015

Grażyna Kuchnicka – KIEROWNIK REFERATU
Sprawy organizacyjne i kadrowe, regulaminy i zarządzenia; obsługa jednostek organizacyjnych gminy; koordynacja pracy placówek oświatowych; ewidencja i załatwianie skarg obywateli.

I piętro, pokój nr 4

Magdalena Ziółkowska – SEKRETARIAT
Obsługa sekretariatu i prowadzenie kancelarii ogólnej Urzędu Gminy; przyjmowanie i nadawanie korespondencji; telefoniczna obsługa urzędu i wójta; ewidencja urlopów pracowniczych; prowadzenie archiwum zakładowego i jego obsługa; promocja gminy; obsługa strony internetowej i BIP.

parter, pokój nr 1 tel. 62/7625001 lub 7625015

Mirosław Kowalski
Obsługa Rady Gminy i jej organów; sprawy z zakresu obrony cywilnej, ochrony ludności, zarządzania kryzysowego; ochrona informacji niejawnych

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH, USC

II piętro, pokój nr 7 tel. 62/7625001 lub 7625015

Dorota Marucha – Z-CA KIEROWNIKA USC
Sporządzanie i prostowanie aktów stanu cywilnego – urodzenia, małżeństwa i zgony oraz wydawanie ich odpisów; kwalifikacja wojskowa; Akcja Kurierska; świadczenia rzeczowe na rzecz obrony; sprawy związane z wyborami, spisami i referendami.

Klaudia Raczyk
Ewidencja ludności; przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodów osobistych; zameldowania, przemeldowania i wymeldowania na pobyt  stały i czasowy; udostępnianie danych osobowych; sprawy z zakresu straży pożarnych i podmiotów ratowniczych; promocja zdrowia.

RADCA PRAWNY

II piętro, pokój nr 5 (w piątki)

Maria Kołakowska-Marciniak