Aktualności

KURENDY I OBWIESZCZENIA

  • Aktualności

IOŚ.6733.16.2020                                     Szczytniki, dn. 16 września  2020 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA-OPERATOR SA  ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk reprezentowanej przez  Pana Wojciecha Rakowskiego Energa Invest Sp. z o.o. al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk z dnia 10 września 2020 roku wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na :budowie  kontenerowych stacji transformatorowych SN/nN, budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN, budowie elektroenergetycznych linii kablowych nN, budowie linii napowietrznych nN, budowie słupów  nN, budowie przedlicznikowych i zalicznikowych linii kablowych nN wraz z szafkami pomiarowymi i rozdzielnicami szafowymi nN, na terenie położonym w miejscowości Radliczyce oznaczonym w ewidencji gruntów jako dz. nr 55/4, 14/2, 44, 43, 26, 53 (obręb Radliczyce) gm. Szczytniki.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Sekretarz Gminy

Dariusz Wawrzyniak


IOŚ.6733.15.2020                                       Szczytniki, dn. 03 września 2020 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Energa Operator SA ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jacka Majewskiego działającego w imieniu Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Kaliski Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz z dnia 02 września 2020 roku  wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie linii kablowej nN 0,4kV na terenie położonym w miejscowości  Krowica Zawodnia – dz. nr 345/5(obręb Krowica Zawodnia) gm. Szczytniki i na terenie położonym w miejscowości Marchwacz Kolonia– dz. nr 222/1 i 228 (obręb Marchwacz Kolonia) gm. Szczytniki.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


IOŚ.6733.12.2020                                     Szczytniki,dn.03 września 2020 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki podaje do publicznej wiadomości, że decyzją Nr 12.2020 znak IOŚ.6733.12.2020 wydaną w dniu 03 września 2020 roku zakończono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: zmianie sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku przedszkola na pomieszczenia przedszkolne  w miejscowości Szczytniki. na terenie położonym  – dz. nr  89/2 i 88 (obręb Szczytniki) gmina Szczytniki

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


IOŚ.6733.11.2020                                                             Szczytniki, dn.03 września 2020 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki podaje do publicznej wiadomości, że decyzją Nr 11.2020 znak IOŚ.6733.11.2020 wydaną w dniu 03 września 2020 roku zakończono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie  sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Staw na terenie położonym  – dz. nr  182, 195, 141/1 (obręb Staw) gmina Szczytniki

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


IOŚ.6733.14.2020                                                             Szczytniki, dn. 31 sierpnia 2020 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Szczytniki z siedz. w Szczytnikach 139  wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej na terenie położonym
w miejscowości  Antonin, Główczyn  – gmina Szczytniki

  • dz. nr  37 (obręb Antonin) gmina Szczytniki,
  • dz. nr  68 (obręb Główczyn gmina Szczytniki.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


IOŚ.6733.13.2020                                                              Szczytniki, dn.31 sierpnia 2020 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Szczytniki z siedz. w Szczytnikach 139,  wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie  kanalizacji sanitarnej  w miejscowości Popów na terenie położonym dz. nr  188/1, 315, 326/2 (obręb Popów) gmina Szczytniki

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


IOŚ.6733.12.2020                                        Szczytniki, dn. 22 lipca 2020 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Zespołu Szkół w Szczytnikach w imieniu którego występuje Jolanta Leszka Dyrektor Zespołu Szkół w Szczytnikach, Popów 54 , 62-865 Szczytniki  z dnia 10 lipca 2020 roku wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : zmianie sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku przedszkola na pomieszczenia przedszkolne na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 89/2 i 88  położonej w Szczytnikach (obręb Szczytniki)  gm. Szczytniki.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


IOŚ.6733.11.2020                                                                  Szczytniki, dn.22 lipca 2020 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Szczytniki z siedz. w Szczytnikach 139 reprezentowanej przez Jarosława Grzelaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska „PRIMEKO” z siedz. w Kaliszu , przy ul. Łódzkiej 210 , z dnia 06 lipca 2020 r., złożony w Urzędzie gminy w Szczytnikach w dniu 10 lipca 2020 roku  wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie  sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Staw na terenie położonym  – dz. nr  182, 195, 141/1 (obręb Staw) gmina Szczytniki

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


IOŚ.6733.9.2020                                              Szczytniki, dn.14 lipca 2020 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że decyzją Nr 9.2020 znak IOŚ.6733.9.2020 wydaną w dniu 14 lipca 2020 roku zakończono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV
polegającej na budowie odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV wraz ze słupami elektroenergetycznymi, pod nazwą zadania inwestycyjnego „Przebudowa linii napowietrznej średniego napięcia 15 kV Opatówek – Błaszki”: etap III,
na terenie położonym w miejscowości Krowica Pusta i w miejscowości Radliczyce oznaczonym w ewidencji gruntów jako dz. nr 61, 62 (obręb Krowica Pusta) i dz. nr 70, 71, 73, 77/3, 77/4, 77/8, 77/9, 78/1, 78/2, 78/3, 66/5, 80/1, 80/2, 82/1, 82/4, 81, 89/1, 89/3, 89/4, 89/5, 90/5, 90/6, 90/7 (obręb Radliczyce

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


IOŚ.6733.10.2020                                              Szczytniki, dn.14 lipca 2020 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że decyzją Nr 10.2020 znak IOŚ.6733.10.2020 wydaną w dniu 14 lipca 2020 roku zakończono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV polegającej na budowie odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV wraz ze słupami elektroenergetycznymi, pod nazwą zadania inwestycyjnego „Przebudowa linii napowietrznej średniego napięcia 15 kV Opatówek – Błaszki”: etap II, na terenie położonym w miejscowości Krowica Zawodnia oznaczonym w ewidencji gruntów jako dz. nr 3, 2, 7, 8, 9/5, 345/2, 345/3, 11/1, 12/131, 55/2 (obręb Krowica Zawodnia)gm. Szczytniki.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


IOŚ.6733.10.2020                                                               Szczytniki,dn.22 czerwca 2020 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA-OPERATOR SA  z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 reprezentowanej przez Henryka Stradomskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Projektowanie i nadzory budowlane Henryk Stradomski  z dnia 08.05.2020r., złożony w Urzędzie Gminy w Szczytnikach w dniu 11.05.2020r., uzupełniony pismem z dnia 19.05.2020r,( z datą wpływu w dniu 22.05.2020r.) wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV polegającej na budowie odcinka napowietrznej linii eletroenergetycznej średniego napięcia 15 kV wraz ze słupami elektoenergetycznymi, na terenie położonym  – dz. nr 3, 2, 7, 8, 9/5, 345/2, 345/3, 11/1, 12/131, 55/2 (obręb Krowica Zawodnia) gm. Szczytniki

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


IOŚ.6733.9.2020                                                                Szczytniki,dn.22 czerwca 2020 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130  reprezentowanej przez Henryka Stradomskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą gospodarczą pod nazwą Projektowanie i nadzory budowlane Henryk Stradomski  z dnia 08.05.2020r., złożony w Urzędzie Gminy w Szczytnikach w dniu 11.05.2020r., uzupełniony pismem z dnia 19.05.2020r,( z datą wpływu w dniu 22.05.2020r.) wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV polegającej na budowie odcinka napowietrznej linii eletroenergetycznej średniego napięcia 15 kV wraz ze słupami elektoenergetycznymi, na terenie położonym  – dz. nr 61, 62 (obręb Krowica Pusta) gm. Szczytniki i  – dz. nr  70, 71, 73, 77/3, 77/4, 77/8, 77/9, 78/1, 78/2, 78/3, 66/5, 80/1, 80/2, 82/1, 82/4, 81, 89/1, 89/3  89/4, 89/5, 90/5, 90/6, 90/7  (obręb Radliczyce) gm. Szczytniki.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


IOŚ.6733.6.2020                        Szczytniki, dn. 04 czerwca 2020 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że decyzją Nr 6.2020 znak IOŚ.6733.6.2020 wydaną w dniu 04 czerwca 2020 roku zakończono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie dwóch kontenerowych stacji transformatorowych SN/nN, budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN, budowie elektroenergetycznych linii kablowych nN, budowie trzech elektroenergetycznych słupów nN, budowie przedlicznikowych i zalicznikowych elektroenergetycznych linii kablowych nN wraz z szafkami pomiarowymi i rozdzielnicami szafowymi nN, na terenie położonym w miejscowości Radliczyce

oznaczonym w ewidencji gruntów jako dz. nr 201, 208, 191, 181/2, 152/2, 182/4, 66/8, 55/3, 181/1, 133/2, 53, 52/10, 52/9, 52/5, 52/4, 52/3, 52/12, 52/11, 51, 14/2, 44, 43, 25/1, 24/2, 24/4, 23/2, 143/2, 143/3, 146, 148, 150, 151, 152/3, 153/3, 153/4, 154/1 (obręb Radliczyce) gm. Szczytniki.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


IOŚ.6733.8.2020                                                              Szczytniki, dn. 22 maja 2020 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki podaje do publicznej wiadomości, że decyzją Nr 8.2020 znak. IOŚ.6733.8.2020 wydaną w dniu 22 maja 2020 roku zakończono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : przebudowie drogi gminnej nr 675711P na terenie położonym w miejscowości  Szczytniki  – gmina Szczytniki

  • dz. nr  5/3, 6/3, 6/5, 7/1, 8/5, 9, 11/1, 13/3, 13/5 (obręb Szczytniki) gmina Szczytniki.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Sekretarz Gminy

Dariusz Wawrzyniak


IOŚ.6733.7.2020                                                             Szczytniki, dn.   22 maja 2020 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że decyzją Nr 7.2020 znak IOŚ.6733.7.2020 wydaną w dniu 22 maja 2020 roku zakończono postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie  linii kablowej nN w miejscowości Górki gm. Szczytniki  na terenie położonym w miejscowości Górki – dz. nr 166, 150, 167(obręb Iwanowice) gm.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


IOŚ.6722.1.2019.2020                                    Szczytniki dn.21 maja 2020 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki uprzejmie informuje Wszystkich Mieszkańców terenu gminy , że Gmina Szczytniki przystąpiła do sporządzania  „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Marchwacz” , obejmującego teren położony w północnej części wsi Marchwacz (działka nr 9/1 – obręb 0010 Krowica Zawodnia),w części określonej w uchwale Rady Gminy Szczytniki o przystąpieniu do sporządzania„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Marchwacz” .W związku z powyższym Obwieszczenie o przystąpieniu Gminy Szczytniki do w/w planu zostanie  umieszczone:

  • w gazecie „Życie Kalisza”
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
  • na tablicy (lub w innym miejscu widocznym) Sołectwa
  • oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Szczytniki pod adresem: http://bip3.wokiss.pl/szczytniki/.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


IOŚ.6730.6.2020                                        Szczytniki, dn. 14 kwietnia  2020 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA-OPERATOR SA  ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk reprezentowanej przez  Pana Marcina Kolańskiego Energa Invest Sp. z o.o. al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk z dnia 24 marca 2020 roku wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie dwóch kontenerowych stacji transformatorowych SN/nN, budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN, budowie elektroenergetycznych linii kablowych nN, budowie trzech elektroenergetycznych słupów nN, budowie przedlicznikowych i zalicznikowych elektroenergetycznych linii kablowych nN wraz z szafkami pomiarowymi i rozdzielnicami szafowymi nN, na terenie położonym w miejscowości Radliczyce oznaczonym w ewidencji gruntów jako dz. nr 201, 208, 191, 181/2, 152/2, 182/4, 66/8, 55/3, 181/1, 133/2, 53, 52/10, 52/9, 52/5, 52/4, 52/3, 52/12, 52/11, 51, 14/2, 44, 43, 25/1, 24/2, 24/4, 23/2, 143/2, 143/3, 146, 148, 150, 151, 152/3, 153/3, 153/4, 154/1 (obręb Radliczyce) gm. Szczytniki.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


IOŚ.6733.5.2020                                               Szczytniki,dn.25 marca 2020 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki podaje do publicznej wiadomości, że  decyzją Nr 5.2020 znak IOŚ.6733.5.2020 wydaną w dniu 25 marca 2020 roku zakończono postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie nawierzchni drogi gminnej ( w zakresie wykonania warstwy ścieralnej asfaltowej oraz wykonania poboczy gruntowych) na terenie położonym w miejscowości  Pośrednik  – gmina Szczytniki

  • dz. nr  77, 85/1 (obręb Pośrednik) gmina Szczytniki.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


IOŚ.6733.4.2020                                         Szczytniki, dn. 23 marca 2020 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że decyzją Nr 4.2020 znak IOŚ.6733.4.2020 wydaną w dniu 23 marca 2020 roku zakończono  postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie  kablowej linii elektroenergetycznej nN, budowie przyłącza kablowego nN, budowie przyłączy napowietrznych nN  i budowie wewnętrznych linii zasilających nN na terenie położonym w miejscowości Daniel – dz. nr 224, 231, 232, 339, 241, 247, 248(obręb Pośrednik) gm. Szczytniki .

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


IOŚ.6733.3.2020                                              Szczytniki, dn.06 marca 2020 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że decyzją Nr 3.2020 znak IOŚ.6733.3.2020 wydaną w dniu 06  marca 2020 roku zakończono postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie odcinka kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia wraz z budową słupów elektroenergetycznych, na terenie położonym w miejscowości Popów oznaczonym w ewidencji gruntów jako dz. nr 103, 105/2 (obręb Popów).

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


IOŚ.6733.2.2020                                              Szczytniki, dn.05 marca 2020 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że decyzją Nr 2.2020 znak IOŚ.6733.2.2020 wydaną w dniu 05 marca 2020 roku zakończono postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na : budowie kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia wraz z budową słupów elektroenergetycznych, na terenie położonym w Pośredniku – dz. nr 51, 47, 42, 39, 38, 35, 23/3 (obręb Pośrednik).

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


IOŚ.6733.1.2020                                             Szczytniki, dn. 04 marca 2020 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki podaje do publicznej wiadomości, że decyzją Nr 1.2020 znak IOŚ.6733.1.2020 wydaną w dniu 04 marca 2020 roku zakończono postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi gminnej ( w zakresie wykonania warstwy ścieralnej asfaltowej oraz wykonania poboczy gruntowych) na terenie położonym w miejscowości  Poręby  – gmina Szczytniki dz. nr  309/1, 309/3, 314/3 (obręb Sobiesęki III) gmina Szczytniki.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


IOŚ.6733.5.2020                                             Szczytniki,dn. 20 lutego 2020 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki podaje do publicznej wiadomości, że  wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie nawierzchni drogi gminnej ( w zakresie wykonania warstwy ścieralnej asfaltowej oraz wykonania poboczy gruntowych) na terenie położonym w miejscowości  Pośrednik  – gmina Szczytniki dz. nr  77, 85/1 (obręb Pośrednik) gmina Szczytniki.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Sekretarz Gminy

Dariusz Wawrzyniak


IOŚ.6733.4.2020                                         Szczytniki, dn. 06 lutego 2020 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA-OPERATOR SA  ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk reprezentowanej przez  Pana Arkadiusza Łańducha  zam. Michałów Drugi 32 A, 62-860 Opatówek  z dnia 04  lutego 2020 roku wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie  przyłącza kablowego nN dla zasilania warsztatu samochodowego – pomieszczenia magazynowego na dz. nr 231, linii kablowej nN, wewnętrznych linii zasilających nN do istniejących budynków wraz z demontażem linii i przyłączy napowietrznych nN w m. Pośrednik gm. Szczytniki  na terenie położonym w Pośredniku – dz. nr 224, 231, 232, 339, 241, 247, 248(obręb Pośrednik) gm. Szczytniki.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


IOŚ.6733.3.2020                                     Szczytniki, dn. 06 lutego 2020 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu, Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz, Al. Wolności 8 reprezentowanej przez Usługi Elektryczne Pana Krzysztofa Just   ul. Ślusarska 4, 63-400 Ostrów Wlkp. z dnia 31 stycznia 2020 roku wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie  odcinka linii kablowej SN-15kV ze słupami kablowymi na terenie położonym w Popowie – dz. nr 103 i 105/2 (obręb Popów) gm. Szczytniki.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


IOŚ.6730.2.2020                                         Szczytniki, dn. 21 stycznia 2020 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA-OPERATOR SA  ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk reprezentowanej przez Zakład Projektowo-Usługowy Pana Józefa Buchelta ul. Legionów 14/30, 62-800 Kalisz  z dnia 16 stycznia 2020 roku wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie  elektroenergetycznej sieci nN  na terenie położonym w Pośredniku – dz. nr 51, 23/3, 42, 47, 39, 38, 35(obręb Pośrednik) gm. Szczytniki.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


IOŚ.6733.1.2020                                            Szczytniki,dn.17 stycznia 2020 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki podaje do publicznej wiadomości, że  wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi gminnej ( w zakresie wykonania warstwy ścieralnej asfaltowej oraz wykonania poboczy gruntowych) na terenie położonym w miejscowości  Poręby  – gmina Szczytniki – dz. nr  309/1, 309/3, 314/3 (obręb Sobiesęki III) gmina Szczytniki.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


K U R E N D A

IOŚ.6733.12.2019                                                               Szczytniki,dn. 31 grudnia 2019 roku

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że decyzją Nr 12.2019 znak IOŚ.6733.12.2019 wydaną w dniu 31 grudnia 2019 roku zakończono postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN, na terenie położonym w miejscowości Marchwacz Kolonia oznaczonym w ewidencji gruntów jako dz. nr 197, 227, 229, 230, 231, 232/1, 233/1, 237/3, 237/4, 237/5, 232/2, 222/2, 233/2, 237/7, 237/8 (obręb Marchwacz Kolonia) i w miejscowości Krowica Zawodnia oznaczonym w ewidencji gruntów jako dz. nr  345/5, 59/3, 60, 345/4, 61/2, 62/2, 59/8, 61/1 (obręb Krowica Zawodnia).

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


K U R E N D A

IOŚ.6733.10.2019                                                             Szczytniki, dn. 10 grudnia 2019 roku

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że decyzją Nr 10.2019 znak IOŚ.6733.10.2019 wydaną w dniu 10 grudnia 2019 roku zakończono postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie  linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV na terenie położonym w miejscowości Włodzimierz – dz. nr 95, 79, 80, 82, 84, 98/1, 98/2, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 104, 105 (obręb Borek Książęcy) gm. Szczytniki

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


K U R E N D A

IOŚ.6733.11.2019                                   Szczytniki,dn.09 grudnia 2019 roku

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że decyzją Nr 11.2019 znak IOŚ.6733.11.2019 wydaną w dniu 09 grudnia 2019 roku zakończono postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu  publicznego dla inwestycji  polegającej na : przebudowie, rozbudowie o schody zewnętrzne i nadbudowie budynku publicznej szkoły podstawowej z salą gimnastyczną z przeznaczeniem powstałych pomieszczeń na funkcję klubiku dziecięcego(żłobka) na terenie położonym w Marchwaczu – dz. nr 45/2 (obręb Krowica Zawodnia) gm. Szczytniki.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział w Kaliszu, Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jacka Majewskiego zam. 62-800 Kalisz ul. Wyspiańskiego 36 z dnia 04 listopada 2019 roku wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie linii kablowej nN 0,4kV na terenie położonym w obrębie geodezyjnym  Krowica Zawodnia – dz. nr 345/5, 59/3, 60, 345/4, 61/2, 62/2, 59/8, 61/1 (obręb Krowica Zawodnia) gm. Szczytniki
i na terenie położonym w obrębie geodezyjnym Marchwacz Kolonia– dz. nr 197, 227, 229, 230, 231, 232/1, 233/1, 233/2 237/3, 237/4, 237/5, 237/7, 237/8(obręb Marchwacz Kolonia) gm. Szczytniki.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu, Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz, Al. Wolności 8 reprezentowanej przez  Pana Zenona Katarzyniaka ul. Robotnicza 32-40/49, 62-800 Kalisz  z dnia 07 października 2019 roku wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie  linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV na terenie położonym w miejscowości Włodzimierz – dz. nr 95, 79, 80, 82, 84, 98/1, 98/2, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 104, 105 (obręb Borek Książęcy) gm. Szczytniki

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że decyzją Nr 9.2019 znak IOŚ.6733.9.2019 wydaną w dniu 07 listopada 2019 roku zakończono postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu  publicznego dla inwestycji  polegającej na : budowie stacji bazowej telefonii komórkowej KAL3101, w tym wieży telekomunikacyjnej wraz z urządzeniami nadawczo-odbiorczymi
(dziewięć anten sektorowych – rozsiewczych, sześć anten radioliniowych – parabolicznych), budowie przyłącza energetycznego, (inwestycja nie zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko),
na terenie położonym w miejscowości Popów oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako
dz. ew. nr 20/1 (obręb Popów).

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Sekretarz Gminy

Dariusz Wawrzyniak


K U R E N D A

     Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Szczytniki Reprezentowanej przez Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Szczytnikach z siedzibą w Szczytnikach 139  z dnia 10 października 2019 roku wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : przebudowie, rozbudowie o schody zewnętrzne i nadbudowie budynku publicznej szkoły podstawowej z salą gimnastyczną z przeznaczeniem powstałych pomieszczeń na funkcję klubiku dziecięcego(żłobka) na terenie położonym w Marchwaczu – dz. nr 45/2 (obręb Krowica Zawodnia) gm. Szczytniki

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że decyzją Nr 8.2019 znak IOŚ.6733.8.2019 wydaną w dniu 29 października 2019 roku zakończono postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia na terenie położonym w Chojnie – dz. nr 42, 41, 128, 2, 39, 37, 35, 1, 32, 30, 28, 27, 38, 29, (obręb Chojno)gm. Szczytniki i w Szczytnikach dz.  340/1, 340/2 (obręb Szczytniki) gm. Szczytniki.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa reprezentowanej przez  Centrum Usług Os. Jagiellońskie 82/2, 61-218 Poznań  Panią Monikę Mańkowską – Woźniak  z dnia 04 września 2019 roku wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ( więcej…)

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki


K U R E N D A

     Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu, Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz, Al. Wolności 8 reprezentowanej przez CONNECT BARTŁOMIEJ PAUŚ Kościuszków 4E, 63-460 nowe Skalmierzyce z dnia 04 września 2019 roku wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej (więcej…)

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki