Aktualności

KURENDY I OBWIESZCZENIA

  • Aktualności

IOŚ.6733.10.2020                                                               Szczytniki,dn.22 czerwca 2020 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA-OPERATOR SA  z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 reprezentowanej przez Henryka Stradomskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Projektowanie i nadzory budowlane Henryk Stradomski  z dnia 08.05.2020r., złożony w Urzędzie Gminy w Szczytnikach w dniu 11.05.2020r., uzupełniony pismem z dnia 19.05.2020r,( z datą wpływu w dniu 22.05.2020r.) wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV polegającej na budowie odcinka napowietrznej linii eletroenergetycznej średniego napięcia 15 kV wraz ze słupami elektoenergetycznymi, na terenie położonym  – dz. nr 3, 2, 7, 8, 9/5, 345/2, 345/3, 11/1, 12/131, 55/2 (obręb Krowica Zawodnia) gm. Szczytniki

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


IOŚ.6733.9.2020                                                                Szczytniki,dn.22 czerwca 2020 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130  reprezentowanej przez Henryka Stradomskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą gospodarczą pod nazwą Projektowanie i nadzory budowlane Henryk Stradomski  z dnia 08.05.2020r., złożony w Urzędzie Gminy w Szczytnikach w dniu 11.05.2020r., uzupełniony pismem z dnia 19.05.2020r,( z datą wpływu w dniu 22.05.2020r.) wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV polegającej na budowie odcinka napowietrznej linii eletroenergetycznej średniego napięcia 15 kV wraz ze słupami elektoenergetycznymi, na terenie położonym  – dz. nr 61, 62 (obręb Krowica Pusta) gm. Szczytniki i  – dz. nr  70, 71, 73, 77/3, 77/4, 77/8, 77/9, 78/1, 78/2, 78/3, 66/5, 80/1, 80/2, 82/1, 82/4, 81, 89/1, 89/3  89/4, 89/5, 90/5, 90/6, 90/7  (obręb Radliczyce) gm. Szczytniki.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


IOŚ.6733.6.2020                        Szczytniki, dn. 04 czerwca 2020 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że decyzją Nr 6.2020 znak IOŚ.6733.6.2020 wydaną w dniu 04 czerwca 2020 roku zakończono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie dwóch kontenerowych stacji transformatorowych SN/nN, budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN, budowie elektroenergetycznych linii kablowych nN, budowie trzech elektroenergetycznych słupów nN, budowie przedlicznikowych i zalicznikowych elektroenergetycznych linii kablowych nN wraz z szafkami pomiarowymi i rozdzielnicami szafowymi nN, na terenie położonym w miejscowości Radliczyce

oznaczonym w ewidencji gruntów jako dz. nr 201, 208, 191, 181/2, 152/2, 182/4, 66/8, 55/3, 181/1, 133/2, 53, 52/10, 52/9, 52/5, 52/4, 52/3, 52/12, 52/11, 51, 14/2, 44, 43, 25/1, 24/2, 24/4, 23/2, 143/2, 143/3, 146, 148, 150, 151, 152/3, 153/3, 153/4, 154/1 (obręb Radliczyce) gm. Szczytniki.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


IOŚ.6733.8.2020                                                              Szczytniki, dn. 22 maja 2020 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki podaje do publicznej wiadomości, że decyzją Nr 8.2020 znak. IOŚ.6733.8.2020 wydaną w dniu 22 maja 2020 roku zakończono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : przebudowie drogi gminnej nr 675711P na terenie położonym w miejscowości  Szczytniki  – gmina Szczytniki

  • dz. nr  5/3, 6/3, 6/5, 7/1, 8/5, 9, 11/1, 13/3, 13/5 (obręb Szczytniki) gmina Szczytniki.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Sekretarz Gminy

Dariusz Wawrzyniak


IOŚ.6733.7.2020                                                             Szczytniki, dn.   22 maja 2020 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że decyzją Nr 7.2020 znak IOŚ.6733.7.2020 wydaną w dniu 22 maja 2020 roku zakończono postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie  linii kablowej nN w miejscowości Górki gm. Szczytniki  na terenie położonym w miejscowości Górki – dz. nr 166, 150, 167(obręb Iwanowice) gm.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


IOŚ.6722.1.2019.2020                                    Szczytniki dn.21 maja 2020 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki uprzejmie informuje Wszystkich Mieszkańców terenu gminy , że Gmina Szczytniki przystąpiła do sporządzania  „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Marchwacz” , obejmującego teren położony w północnej części wsi Marchwacz (działka nr 9/1 – obręb 0010 Krowica Zawodnia),w części określonej w uchwale Rady Gminy Szczytniki o przystąpieniu do sporządzania„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Marchwacz” .W związku z powyższym Obwieszczenie o przystąpieniu Gminy Szczytniki do w/w planu zostanie  umieszczone:

  • w gazecie „Życie Kalisza”
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
  • na tablicy (lub w innym miejscu widocznym) Sołectwa
  • oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Szczytniki pod adresem: http://bip3.wokiss.pl/szczytniki/.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


IOŚ.6730.6.2020                                        Szczytniki, dn. 14 kwietnia  2020 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA-OPERATOR SA  ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk reprezentowanej przez  Pana Marcina Kolańskiego Energa Invest Sp. z o.o. al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk z dnia 24 marca 2020 roku wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie dwóch kontenerowych stacji transformatorowych SN/nN, budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN, budowie elektroenergetycznych linii kablowych nN, budowie trzech elektroenergetycznych słupów nN, budowie przedlicznikowych i zalicznikowych elektroenergetycznych linii kablowych nN wraz z szafkami pomiarowymi i rozdzielnicami szafowymi nN, na terenie położonym w miejscowości Radliczyce oznaczonym w ewidencji gruntów jako dz. nr 201, 208, 191, 181/2, 152/2, 182/4, 66/8, 55/3, 181/1, 133/2, 53, 52/10, 52/9, 52/5, 52/4, 52/3, 52/12, 52/11, 51, 14/2, 44, 43, 25/1, 24/2, 24/4, 23/2, 143/2, 143/3, 146, 148, 150, 151, 152/3, 153/3, 153/4, 154/1 (obręb Radliczyce) gm. Szczytniki.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


IOŚ.6733.5.2020                                               Szczytniki,dn.25 marca 2020 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki podaje do publicznej wiadomości, że  decyzją Nr 5.2020 znak IOŚ.6733.5.2020 wydaną w dniu 25 marca 2020 roku zakończono postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie nawierzchni drogi gminnej ( w zakresie wykonania warstwy ścieralnej asfaltowej oraz wykonania poboczy gruntowych) na terenie położonym w miejscowości  Pośrednik  – gmina Szczytniki

  • dz. nr  77, 85/1 (obręb Pośrednik) gmina Szczytniki.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


IOŚ.6733.4.2020                                         Szczytniki, dn. 23 marca 2020 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że decyzją Nr 4.2020 znak IOŚ.6733.4.2020 wydaną w dniu 23 marca 2020 roku zakończono  postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie  kablowej linii elektroenergetycznej nN, budowie przyłącza kablowego nN, budowie przyłączy napowietrznych nN  i budowie wewnętrznych linii zasilających nN na terenie położonym w miejscowości Daniel – dz. nr 224, 231, 232, 339, 241, 247, 248(obręb Pośrednik) gm. Szczytniki .

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


IOŚ.6733.3.2020                                              Szczytniki, dn.06 marca 2020 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że decyzją Nr 3.2020 znak IOŚ.6733.3.2020 wydaną w dniu 06  marca 2020 roku zakończono postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie odcinka kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia wraz z budową słupów elektroenergetycznych, na terenie położonym w miejscowości Popów oznaczonym w ewidencji gruntów jako dz. nr 103, 105/2 (obręb Popów).

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


IOŚ.6733.2.2020                                              Szczytniki, dn.05 marca 2020 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że decyzją Nr 2.2020 znak IOŚ.6733.2.2020 wydaną w dniu 05 marca 2020 roku zakończono postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na : budowie kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia wraz z budową słupów elektroenergetycznych, na terenie położonym w Pośredniku – dz. nr 51, 47, 42, 39, 38, 35, 23/3 (obręb Pośrednik).

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


IOŚ.6733.1.2020                                             Szczytniki, dn. 04 marca 2020 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki podaje do publicznej wiadomości, że decyzją Nr 1.2020 znak IOŚ.6733.1.2020 wydaną w dniu 04 marca 2020 roku zakończono postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi gminnej ( w zakresie wykonania warstwy ścieralnej asfaltowej oraz wykonania poboczy gruntowych) na terenie położonym w miejscowości  Poręby  – gmina Szczytniki dz. nr  309/1, 309/3, 314/3 (obręb Sobiesęki III) gmina Szczytniki.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


IOŚ.6733.5.2020                                             Szczytniki,dn. 20 lutego 2020 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki podaje do publicznej wiadomości, że  wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie nawierzchni drogi gminnej ( w zakresie wykonania warstwy ścieralnej asfaltowej oraz wykonania poboczy gruntowych) na terenie położonym w miejscowości  Pośrednik  – gmina Szczytniki dz. nr  77, 85/1 (obręb Pośrednik) gmina Szczytniki.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Sekretarz Gminy

Dariusz Wawrzyniak


IOŚ.6733.4.2020                                         Szczytniki, dn. 06 lutego 2020 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA-OPERATOR SA  ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk reprezentowanej przez  Pana Arkadiusza Łańducha  zam. Michałów Drugi 32 A, 62-860 Opatówek  z dnia 04  lutego 2020 roku wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie  przyłącza kablowego nN dla zasilania warsztatu samochodowego – pomieszczenia magazynowego na dz. nr 231, linii kablowej nN, wewnętrznych linii zasilających nN do istniejących budynków wraz z demontażem linii i przyłączy napowietrznych nN w m. Pośrednik gm. Szczytniki  na terenie położonym w Pośredniku – dz. nr 224, 231, 232, 339, 241, 247, 248(obręb Pośrednik) gm. Szczytniki.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


IOŚ.6733.3.2020                                     Szczytniki, dn. 06 lutego 2020 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu, Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz, Al. Wolności 8 reprezentowanej przez Usługi Elektryczne Pana Krzysztofa Just   ul. Ślusarska 4, 63-400 Ostrów Wlkp. z dnia 31 stycznia 2020 roku wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie  odcinka linii kablowej SN-15kV ze słupami kablowymi na terenie położonym w Popowie – dz. nr 103 i 105/2 (obręb Popów) gm. Szczytniki.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


IOŚ.6730.2.2020                                         Szczytniki, dn. 21 stycznia 2020 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA-OPERATOR SA  ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk reprezentowanej przez Zakład Projektowo-Usługowy Pana Józefa Buchelta ul. Legionów 14/30, 62-800 Kalisz  z dnia 16 stycznia 2020 roku wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie  elektroenergetycznej sieci nN  na terenie położonym w Pośredniku – dz. nr 51, 23/3, 42, 47, 39, 38, 35(obręb Pośrednik) gm. Szczytniki.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


IOŚ.6733.1.2020                                            Szczytniki,dn.17 stycznia 2020 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki podaje do publicznej wiadomości, że  wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi gminnej ( w zakresie wykonania warstwy ścieralnej asfaltowej oraz wykonania poboczy gruntowych) na terenie położonym w miejscowości  Poręby  – gmina Szczytniki – dz. nr  309/1, 309/3, 314/3 (obręb Sobiesęki III) gmina Szczytniki.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


K U R E N D A

IOŚ.6733.12.2019                                                               Szczytniki,dn. 31 grudnia 2019 roku

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że decyzją Nr 12.2019 znak IOŚ.6733.12.2019 wydaną w dniu 31 grudnia 2019 roku zakończono postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN, na terenie położonym w miejscowości Marchwacz Kolonia oznaczonym w ewidencji gruntów jako dz. nr 197, 227, 229, 230, 231, 232/1, 233/1, 237/3, 237/4, 237/5, 232/2, 222/2, 233/2, 237/7, 237/8 (obręb Marchwacz Kolonia) i w miejscowości Krowica Zawodnia oznaczonym w ewidencji gruntów jako dz. nr  345/5, 59/3, 60, 345/4, 61/2, 62/2, 59/8, 61/1 (obręb Krowica Zawodnia).

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


K U R E N D A

IOŚ.6733.10.2019                                                             Szczytniki, dn. 10 grudnia 2019 roku

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że decyzją Nr 10.2019 znak IOŚ.6733.10.2019 wydaną w dniu 10 grudnia 2019 roku zakończono postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie  linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV na terenie położonym w miejscowości Włodzimierz – dz. nr 95, 79, 80, 82, 84, 98/1, 98/2, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 104, 105 (obręb Borek Książęcy) gm. Szczytniki

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


K U R E N D A

IOŚ.6733.11.2019                                   Szczytniki,dn.09 grudnia 2019 roku

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że decyzją Nr 11.2019 znak IOŚ.6733.11.2019 wydaną w dniu 09 grudnia 2019 roku zakończono postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu  publicznego dla inwestycji  polegającej na : przebudowie, rozbudowie o schody zewnętrzne i nadbudowie budynku publicznej szkoły podstawowej z salą gimnastyczną z przeznaczeniem powstałych pomieszczeń na funkcję klubiku dziecięcego(żłobka) na terenie położonym w Marchwaczu – dz. nr 45/2 (obręb Krowica Zawodnia) gm. Szczytniki.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział w Kaliszu, Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jacka Majewskiego zam. 62-800 Kalisz ul. Wyspiańskiego 36 z dnia 04 listopada 2019 roku wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie linii kablowej nN 0,4kV na terenie położonym w obrębie geodezyjnym  Krowica Zawodnia – dz. nr 345/5, 59/3, 60, 345/4, 61/2, 62/2, 59/8, 61/1 (obręb Krowica Zawodnia) gm. Szczytniki
i na terenie położonym w obrębie geodezyjnym Marchwacz Kolonia– dz. nr 197, 227, 229, 230, 231, 232/1, 233/1, 233/2 237/3, 237/4, 237/5, 237/7, 237/8(obręb Marchwacz Kolonia) gm. Szczytniki.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu, Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz, Al. Wolności 8 reprezentowanej przez  Pana Zenona Katarzyniaka ul. Robotnicza 32-40/49, 62-800 Kalisz  z dnia 07 października 2019 roku wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie  linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV na terenie położonym w miejscowości Włodzimierz – dz. nr 95, 79, 80, 82, 84, 98/1, 98/2, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 104, 105 (obręb Borek Książęcy) gm. Szczytniki

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że decyzją Nr 9.2019 znak IOŚ.6733.9.2019 wydaną w dniu 07 listopada 2019 roku zakończono postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu  publicznego dla inwestycji  polegającej na : budowie stacji bazowej telefonii komórkowej KAL3101, w tym wieży telekomunikacyjnej wraz z urządzeniami nadawczo-odbiorczymi
(dziewięć anten sektorowych – rozsiewczych, sześć anten radioliniowych – parabolicznych), budowie przyłącza energetycznego, (inwestycja nie zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko),
na terenie położonym w miejscowości Popów oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako
dz. ew. nr 20/1 (obręb Popów).

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Sekretarz Gminy

Dariusz Wawrzyniak


K U R E N D A

     Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Szczytniki Reprezentowanej przez Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Szczytnikach z siedzibą w Szczytnikach 139  z dnia 10 października 2019 roku wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : przebudowie, rozbudowie o schody zewnętrzne i nadbudowie budynku publicznej szkoły podstawowej z salą gimnastyczną z przeznaczeniem powstałych pomieszczeń na funkcję klubiku dziecięcego(żłobka) na terenie położonym w Marchwaczu – dz. nr 45/2 (obręb Krowica Zawodnia) gm. Szczytniki

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że decyzją Nr 8.2019 znak IOŚ.6733.8.2019 wydaną w dniu 29 października 2019 roku zakończono postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia na terenie położonym w Chojnie – dz. nr 42, 41, 128, 2, 39, 37, 35, 1, 32, 30, 28, 27, 38, 29, (obręb Chojno)gm. Szczytniki i w Szczytnikach dz.  340/1, 340/2 (obręb Szczytniki) gm. Szczytniki.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa reprezentowanej przez  Centrum Usług Os. Jagiellońskie 82/2, 61-218 Poznań  Panią Monikę Mańkowską – Woźniak  z dnia 04 września 2019 roku wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ( więcej…)

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki


K U R E N D A

     Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu, Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz, Al. Wolności 8 reprezentowanej przez CONNECT BARTŁOMIEJ PAUŚ Kościuszków 4E, 63-460 nowe Skalmierzyce z dnia 04 września 2019 roku wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej (więcej…)

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki