Aktualności

DOKUMENTY DO POBRANIA

 • Aktualności

RF.11. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

WYMAGANE DOKUMENTY

– Wniosek o wypłatę kosztów kształcenia zawodowego młodocianego pracownika (wg wzoru) wraz z kompletem kopii dokumentów, do których zalicza się:

 1. Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje pracodawcy lub osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych (dyplom mistrzowski, świadectwa, uprawnienia pedagogiczne);
 2. Kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy,
 3. Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego;
 4. Kopię odpowiednio dyplomu, certyfikatu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające zdanie tego egzaminu przez młodocianego pracownika;
 5. Kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika;
 6. Kopię świadectw pracy młodocianego pracownika u poprzednich pracodawców;
 7. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
 8.   Kopie zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie pracodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się 
  o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis  otrzymanej
  w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
 9. Oświadczenie o kosztach i uzyskanej pomocy de minimis;
 10. Pełnomocnictwo w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika,
 11. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub dokument potwierdzający status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek;
 12. Inne** ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

** Organ przyznający dofinansowanie może zwrócić się do pracodawcy o uzupełnienie wniosku/dokumentów

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

Urząd Gminy w Szczytnikach, 62-865 Szczytniki 139

Poniedziałek –  8.00 – 16.00

Wtorek – Piątek – 7.00 – 15.00

__________________________________________________________________________________________

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA

Referat Finansów Urzędu Gminy w Szczytnikach, Szczytniki 139 (II piętro, p. 8)

Małgorzata Wielowska – tel. 62 762 50 01 wew. 49

__________________________________________________________________________________________

OPŁATY

Nie pobiera się

TERMIN ODPOWIEDZI – ZAŁATWIENIA SPRAWY

Art. 35 § 3 KPA – załatwianie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

TRYB UDZIELENIA ODPOWIEDZI – SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Art. 104 § 1 KPA – organ administracji publicznej załatwia sprawę poprzez wydanie decyzji administracyjnej, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej. Wraz z decyzją pracodawca otrzymuje zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis.

__________________________________________________________________________________________

TERMIN PRZEKAZANIA DOFINANSOWANIA

Przekazanie dofinansowania przyznanego w drodze decyzji zależne jest od otrzymania środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Wójta Gminy Szczytniki  w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.);
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 
  z późn. zm.);
 3. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz. U. 2018 r. , poz. 362 z późn. zm.);
 4. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107
  i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s.1);
 5. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107
  i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352
  z 24.12.2013, s. 9);
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (tj. Dz. U. z 2018 r.  poz. 2010 z późn. zm.);
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U.
  z 2019 r. poz. 391).

DODATKOWE INFORMACJE:

 • Organ przyznający dofinansowanie może zwrócić się do pracodawców o uzupełnienie wniosku.

Pracodawcy są zobowiązani, w stosunku do każdego młodocianego pracownika, złożyć wniosek wraz
      z kompletem dokumentów.

Identyfikator gminy, w której wnioskodawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę

Powiat kaliski 3007
Gminy:  
Szczytniki 300710
Szczytniki – obszar wiejski 300710 2

UWAGI

1)  Na podstawie § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 z późn. zm.) pracodawca zobowiązany jest do zawiadomienia Wójta Gminy Szczytniki o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
z młodocianym pracownikiem.

2)  O zmianie adresu zamieszkania młodocianego, pracodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wójta Gminy Szczytniki.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU / AKTUALIZACJI

2019-10-08

ZAŁĄCZNIKI – DO POBRANIA

RF. 12.  Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem w celu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonania określonej pracy

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem (wg wzoru)

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

Urząd Gminy w Szczytnikach, 62-865 Szczytniki 139

Poniedziałek – 8.00 – 16.00

Wtorek – Piątek – 7.00 – 15.00 ____________________________________________________________________________________________________

OPŁATY

Nie pobiera się opłat

TERMIN ODPOWIEDZI

Nie dotyczy

____________________________________________________________________________________________________

TRYB UDZIELENIA ODPOWIEDZI

Nie dotyczy

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA

Referat Finansów Urzędu Gminy w Szczytnikach (II piętro, p. nr 8)

Małgorzata Wielowska, tel. 62 – 762 50 01 wew. 49

____________________________________________________________________________________________________

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie dotyczy

____________________________________________________________________________________________________

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zawiadomienia przyjmowane są od ręki. Mogą być nadane przesyłką pocztową.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Gminy w Szczytnikach przyjmuje zawiadomienie i rejestruje zawarte w zawiadomieniu informacje w celu dokonania analizy pod względem ilości zrealizowanych wniosków o dofinansowanie w danym roku.

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie dotyczy

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (tj. Dz. U. z  2018 r. poz. 2019 z późn. zm.),

DODATKOWE INFORMACJE

Informujemy pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych, by w terminie 30 dni po podpisaniu umowy z młodocianym pracownikiem, składali informację (zawiadomienie) do Urzędu Gminy w Szczytnikach, Szczytniki 139.

O zmianie adresu zamieszkania młodocianego, pracodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wójta Gminy Szczytniki.

Na podstawie § 3a rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania pracodawca zobowiązany jest do zawiadomienia Wójta Gminy Szczytniki o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2019-10-08

ZAŁĄCZNIKI