Aktualności

Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Szczytnikach

  • Aktualności

W piątek 22 października w remizie OSP w Iwanowicach odbył się zjazd gminny ZOSP RP. W zjeździe wzięli udział delegacji i przedstawiciele do zarządu wybrani podczas walnych zebrań, które odbyły się we wszystkich jednostkach z terenu naszej gminy. Ponadto udział wzięli członkowie ustępujących władz związku tj. zarządu i komisji rewizyjnej oraz goście zaproszeni:

– Krzysztof Grabowski Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.

– Krzysztof Nosal Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP  RP w Kaliszu, Starosta Kaliski.

– Benedykt Owczarek – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego

– Marek Albrecht – Wójt gminy Szczytniki.

– Bogdan Augustyniak – przewodniczący Rady Gminy Szczytniki oraz radni gminy Szczytniki Piotr Zimny i Kazimierz Bączyk.

– Dariusz Wawrzyniak – sekretarz Gminy Szczytniki

– Kapitan Damian Knop – Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Kaliszu.

– Józef Wojcieszak – Przewodniczący Powiatowej Komisji Rewizyjnej

         Zjazd otworzył Zbigniew Banasiewicz dotychczasowy Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Szczytnikach.

         Po powitaniu gości i wyborze prezydium zjazdu oraz komisji zjazdowych sprawozdanie z działalności ustępującego zarządu za lata    2016-2021 przedstawił Jerzy Majas – Komendant Gminny. Następnie sprawozdanie Komisji Rewizyjnej odczytał jej przewodniczący Bogdan Militowski.

Po stwierdzeniu przez Komisję Mandatową że Zjazd jest prawomocny do podejmowania uchwał rozpoczęto blok głosowań.

Wyłoniono 14 osobowy Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP, który na swym pierwszym posiedzeniu pod przewodnictwem Wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu druha Krzysztofa Grabowskiego ukonstytuował się następująco:

Prezes – Zbigniew Banasiewicz

Wiceprezesi: Arkadiusz Jakubek i Tomasz Raniś

Komendant – Jerzy Majas

Sekretarz – Klaudia Raczyk

Skarbnik – Adam Jakóbczak

Członek Prezydium – Tadeusz Buchwald

Członkowie:Marek Albrecht,  Henryk Skowroński, Marian Celer, Marcin Raczyk, Andrzej Ekiert, Krzysztof Nawrocki, Adam Majas.

          Komisja Rewizyjna na swym pierwszym posiedzeniu, któremu przewodniczył Józef Wojcieszak ukonstytuowała się następująco:

Przewodniczący – Bogdan Militowski

Sekretarz – Janusz Janiczak

Członek – Tomasz Jakubowski

          W czasie zjazdu  druh Bogdan Militowski  został odznaczony  Złotym Znakiem Związku- najwyższym odznaczeniem strażackim.

         Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Szczytnikach dziękuje druhnom  i druhom z OSP Iwanowice za przygotowanie zjazdu oraz orkiestrze dętej OSP Iwanowice pod dyrekcją Adriana Militowskiego  za uświetnienie uroczystości.

Jerzy Majas