Aktualności

Informacja o zmianie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres trzech lat na terenie gminy Szczytniki

  • Aktualności

Wójt Gminy Szczytniki informuje, że zgodnie z Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 14 czerwca 2021r.
znak: PO.RZT.70.244.2021/D/MZ została zatwierdzona nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szczytniki.

Stosownie do art.24e ust. 1 Ustawy w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna organ regulacyjny ogłasza ceny i stawki opłat na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W dniu 7 lipca 2021 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ogłoszona została decyzja zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków z wniosku Gminy Szczytniki na terenie gminy Szczytniki.

Taryfa wchodzi w życie na terenie gminy Szczytniki – stosownie do art.24f ust. 1 Ustawy – po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publiczne Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  w dniu 14 lipca 2021r.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na 3-letni okres obowiązywania taryfy (lata 2021 – 2023)

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na 3-letni okres obowiązywania taryfy (lata 2021 – 2023)

Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Jednostka Cena jednostkowa (netto i brutto)
W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy
netto brutto netto brutto netto brutto
Grupa 1 Cena za dostarczaną wodę zł/m3 2,04 2,21 2,10 2,27 2,14 2,32
Lp. Taryfowa grupa odbiorców Charakterystyka grupy taryfowej
1 Grupa 1 Odbiorcy korzystający z usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczana na podstawie wskazań wodomierza głównego w ramach trzymiesięcznego okresu rozliczeniowego.

Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków na 3-letni okres obowiązywania taryfy (lata 2021 – 2023)

Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Jednostka Cena jednostkowa (netto i brutto)
W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy
netto brutto netto brutto netto brutto
Grupa 1 Cena za odprowadzane ścieki zł/m3 4,39 4,75 4,60 4,97 4,79 5,18
Lp. Taryfowa grupa odbiorców Charakterystyka grupy taryfowej
1 Grupa 1 Dostawcy ścieków rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w ramach trzymiesięcznego okresu rozliczeniowego.