Aktualności

Zmiany w funkcjonowaniu Zespołów Szkół w Gminie Szczytniki obowiązujące od dnia 29 marca do dnia 9 kwietnia 2021 r.

  • Aktualności

Z powodu wzrostu zachorowalności w kraju i koniecznością zahamowania pandemii,  zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, na terenie naszej gminy od dnia 29 marca do dnia 9 kwietnia przedszkola, podobnie jak szkoły podstawowe będą zamknięte, natomiast zajęcia dla przedszkolaków i uczniów mają odbywać się  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.   

   W tym okresie, dla dzieci przedszkolnych, których rodzice/prawni opiekunowie  pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, na wniosek rodziców/prawnych opiekunów, występuje możliwość zorganizowania zajęć w przedszkolu.  Poza tym placówki wychowania przedszkolnego mają obowiązek prowadzić zajęcia stacjonarne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

   W/w rozporządzenie określa również przypadki szczególne w szkołach podstawowych, uprawniające dyrektorów  do organizowania zajęć dla uczniów na terenie szkoły.

      Uczniowie nadal mogą na czas nauki zdalnej wypożyczyć sprzęt komputerowy ze szkoły, w takiej sytuacji wymagane jest podpisanie przez rodzica/prawnego opiekuna  umowy użyczenia  z dyrektorem szkoły.

   Za organizację pracy  oraz  decyzje dotyczące nauki zdalnej i zajęć stacjonarnych odpowiada dyrektor danego zespołu szkół.

   Proszę o bieżące zapoznawanie się z nowymi rządowymi wytycznymi, obowiązującymi przepisami  i zaleceniami sanitarnymi.

Bardzo dziękuję wszystkim za współpracę i  życzę dużo zdrowia

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht