Aktualności

Zmiany w funkcjonowaniu Zespołów Szkół w Gminie Szczytniki obowiązujące od dnia 22 marca 2021 r.

  • Aktualności

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek    systemu   oświaty    w   związku    z     zapobieganiem,   przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od dnia 22 marca uczniowie klas I-III szkół podstawowych przechodzą na naukę zdalną, natomiast uczniowie klas IV-VIII będą kontynuować naukę  w  dotychczasowej  formie  z  wykorzystaniem  metod  i  technik  kształcenia na odległość. W związku z tym pragnę przypomnieć, że w uzasadnionych przypadkach uczniowie klas I-VIII mogą na czas nauki zdalnej wypożyczyć sprzęt komputerowy ze szkoły;   w takiej sytuacji wymagane jest jednak podpisanie przez rodzica/prawnego opiekuna umowy użyczenia z dyrektorem szkoły.

W tym okresie, dla dzieci z klas I-III, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły.

Dyrektor szkoły ma również obowiązek, na uzasadniony wniosek rodziców/prawnych opiekunów – organizowania nauczania zdalnego lub stacjonarnego na terenie szkoły  ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia – lub ma taką możliwość – ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu.

Na terenie szkoły mogą odbywać się nadal konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych dla uczniów klas ósmych.

Przedszkola będą funkcjonować bez zmian – w formie stacjonarnej.

Za organizację pracy oraz szczegółowe ustalenia dotyczące nauki zdalnej i zajęć stacjonarnych odpowiada dyrektor danego zespołu szkół.

Proszę o bieżące zapoznawanie się z nowymi rządowymi wytycznymi, obowiązującymi przepisami i zaleceniami sanitarnymi.

Bardzo dziękuję za współpracę i zrozumienie utrudnień wynikających ze stanu pandemii oraz życzę dużo zdrowia

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht