Aktualności

KURENDA

  • Aktualności

W związku z powtarzającymi się awariami pomp powstałymi w wyniku zanieczyszczenia kanalizacji sanitarnej materiałami tekstylnymi, artykułami higieny osobistej itp. Wójt Gminy Szczytniki informuje, że będą przeprowadzone stałe kontrole studzienek rewizyjnych. Zgodnie z art. 9 ust. 2 i 3 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków:

„2. Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:

  1.  odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one wstanie rozdrobnionym;
  2. odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych; …  

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do prowadzenia regularnej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych”.

   Właściciel nieruchomości, u którego zostaną ujawnione wyżej wymienione materiały, zostanie obciążony kosztem  naprawy przepompowni ścieków (remont pompy, wymiana noży tnących itp.). Szacunkowy koszt  remontu wynosi od 5.000 do nawet 17.000,-zł. 

Częste awarie przepompowni mają wpływają na ogólne koszty eksploatacji kanalizacji i oczyszczalni ścieków a te bezpośrednio wpłyną na cenę metra sześciennego ścieków dla użytkownika kanalizacji.

Sekretarz Gminy

/-/ Dariusz Wawrzyniak