Aktualności

KURENDA

  • Aktualności

Wójt Gminy Szczytniki informuje, że zgodnie z podjętą Uchwałą nr XXX/155/2020 Rady Gminy Szczytniki z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
od 1 stycznia 2021r. obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. :

21,00 zł/m-c od mieszkańca przy zbieraniu i odbieraniu odpadów komunalnych w sposób selektywny.

42,00 zł/m-c od mieszkańca, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Ponadto informuję, że zgodnie z Uchwałą nr XXIX / 147 / 2020 Rady Gminy Szczytniki z dnia 20 listopada 2020 r., od dnia 1 stycznia 2021 r. możliwe jest częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady, stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 2,00 zł   od obowiązującej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, miesięcznie na jednego mieszkańca.

Aby skorzystać z możliwości częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami (wzór dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy Szczytniki oraz w Urzędzie Gminy Szczytniki), w której właściciel oświadczy, że posiada przydomowy kompostowniki,
w którym kompostuje bioodpady.

Wypełnioną i podpisaną deklarację można złożyć bezpośrednio w Urzędzie Gminy Szczytniki, przesłać pocztą, lub wysłać na adres e-mail: sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl

UWAGA!!

Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym nie obejmuje deklaracji złożonych przez właścicieli nieruchomości przed dniem  1 stycznia 2021 r. Nawet jeżeli w wcześniej złożonych deklaracjach oświadczyli posiadanie kompostownika.

Aby właściciele nieruchomości mogli zostać zwolnieni w części z ww. opłaty od stycznia 2021 r. muszą złożyć deklarację w terminie  do dnia 10 lutego 2021r.

W przypadku rozpoczęcia kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku w kolejnych miesiącach, właściciel nieruchomości zostanie zwolniony w części z opłaty za gospodarowanie odpadami od miesiąca od którego rozpoczął kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku, gdy złoży deklarację w tym zakresie do 10 dnia następnego miesiąca.

W przypadku zmiany danych, dotyczących liczby osób zamieszkujących na terenie nieruchomości, właściciel jest zobowiązany złożyć nową deklarację do 10 dnia następnego miesiąca od dnia nastąpienia zmiany.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

WZÓR-DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht