Aktualności

Konsultacje społeczne w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko VI AKPOŚK

  • Aktualności

Urząd Gminy w Szczytnikach informuje, że na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283) Minister Klimatu i Środowiska podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko szóstej aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.

Wszyscy zainteresowani, w dniach od 6 do 27 listopada 2020 roku mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, tj. projektem prognozy oddziaływania na środowisko projektu szóstej aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych oraz projektem szóstej aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.

https://bip.mos.gov.pl/dostep-do-informacji/konsultacje-spoleczne-w-ramach-strategicznej-oceny-oddzialywania-na-srodowisko-vi-akposk

Dokumenty oraz szczegóły dotyczące sposobu zgłaszania uwag i wniosków znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska:

Informacja o rozpoczęciu konsultacji zostanie również umieszczona na stornie internetowej PGW WP.