Aktualności

Zmiany w funkcjonowaniu Zespołów Szkół w Gminie Szczytniki obowiązujące od dnia 9 listopada 2020 r.

  • Aktualności

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od dnia 9 listopada zostają wprowadzone nowe zasady funkcjonowania szkół podstawowych. W okresie od 9 listopada do 29 listopada zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych i przedłużone będzie zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. W tym czasie, w którym uczniowie będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym, zaleca się prowadzenie zajęć on-line. Za organizację pracy i szczegółowe ustalenia w tym zakresie odpowiada dyrektor danego zespołu szkół.

W uzasadnionych przypadkach uczniowie mogą na czas nauki zdalnej wypożyczyć sprzęt komputerowy ze szkoły; w takiej sytuacji wymagane jest podpisanie przez rodzica/prawnego opiekuna umowy użyczenia z dyrektorem szkoły.

W celu zmniejszenia rozprzestrzeniania się wirusa – nauczyciele realizujący nauczanie zdalne mogą zostać oddelegowani przez dyrektora szkoły do pracy w domu z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zadań na terenie danej placówki.

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły – na wniosek ich rodziców/prawnych opiekunów – zobowiązany jest zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole).

Od dnia 9 listopada do dnia 29 listopada szkoła podstawowa – zgodnie z przedłożonymi do dyrektora szkoły zgłoszeniami – ma obowiązek prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I-III szkoły podstawowej.

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dyrektor szkoły może umożliwić uczniom klasy ósmej, za zgodą rodziców/prawnych opiekunów, korzystanie z konsultacji indywidualnych lub w małych grupach, ze wskazaniem do pięciu osób – z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczniowie przystąpią w bieżącym roku szkolnym do egzaminu ósmoklasisty.

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych na terenie szkoły możliwe jest zorganizowanie przez dyrektora szkoły przeprowadzania olimpiad, turniejów i konkursów; o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych będą funkcjonować bez zmian. Jednakże w przypadku występowania przesłanek zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci – istnieje prawna możliwość zawieszenia funkcjonowania zarówno przedszkola jak i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Proszę o bieżące zapoznawanie się z nowymi rządowymi wytycznymi, obowiązującymi przepisami i zaleceniami sanitarnymi.

Bardzo dziękuję za zrozumienie utrudnionych warunków kształcenia i życia codziennego oraz życzę dużo zdrowia

Wójt Gminy Szczytniki
Marek Albrecht