Aktualności

Informacja dotycząca funkcjonowania gminnych Zespołów Szkół od dnia 1 września 2020 r.

  • Aktualności

Szanowni Państwo!

Zgodnie z nowymi przepisami  wydanymi przez MEN i zaleceniami GIS od dnia 1 września nasze gminne Zespoły Szkół mogą funkcjonować i prowadzić kształcenie w systemie stacjonarnym.

1/ W związku z tym każda placówka powinna mieć opracowane i wdrożone na nowy rok szkolny  Procedury organizacji kształcenia i postępowania w czasie epidemii związanej z COVID-19.

2/ W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor odpowiada za organizację realizacji zadań zespołu szkół, w tym zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

3/ Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeśli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów/przedszkolaków. Zgoda i opinia mogą być wydane także ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, ale w takim przypadku treść zgody lub opinii powinna być utrwalona w formie protokołu, notatki lub adnotacji albo w inny sposób. O zawieszeniu zajęć odpowiednio organ prowadzący lub dyrektor zawiadamiają organ sprawujący nadzór pedagogiczny oraz organ rejestrujący.

4/ W czasie trwania epidemii w kraju przychodzenie i przebywanie w placówce osób z zewnątrz powinno być ograniczone wyłącznie do załatwienia spraw koniecznych.

5/ W przypadku objęcia terenu strefą żółtą lub  czerwoną zespół szkół zobowiązany jest do bezwzględnego stosowania wytycznych MEN, MZ i GIS w tym zakresie.  

6/ Od dnia 1 września 2020 r. standardowym sposobem organizacji zajęć są zajęcia tradycyjne, w szkole. Dyrektor szkoły jest uprawniony, aby zawiesić prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej i wprowadzić kształcenie mieszane (hybrydowe) – wariant B lub zdalne – wariant C – po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Wprowadzenie żółtej lub czerwonej strefy na terenie danego powiatu nie oznacza automatycznego przechodzenia pracy szkół w tryb mieszany czy zdalny. W takich wypadkach powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna może zalecić tylko ograniczone działania, jak np. obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeniach wspólnych placówki. W przypadku funkcjonowania placówki w trybie mieszanym lub zdalnym okres ten nie powinien być dłuższy niż zwyczajowo 14 dni przeznaczone na czas kwarantanny, a dyrektor w porozumieniu z nauczycielami może na ten okres ograniczyć zakres treści materiału z poszczególnych przedmiotów. Dyrektor szkoły będzie mógł podjąć decyzję o wprowadzeniu wariantu C, czyli zawieszeniu wszystkich zajęć stacjonarnych i przejściu na nauczanie zdalne dla wszystkich uczniów. Kluczowa przy podejmowaniu takiej decyzji będzie zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, która zostanie podjęta gdy będzie duże zagrożenie epidemiczne w powiecie lub będą przypadki zachorowań lub kwarantanny większej grupy osób w danej placówce.

7/ W przypadku zaobserwowania infekcji górnych dróg oddechowych u ucznia/przedszkolaka na terenie zespołu szkół, dyrektor lub wskazany pracownik jest zobowiązany odizolować ucznia w wyznaczonym wcześniej do tego pomieszczeniu, a następnie poinformować o tym fakcie rodziców/prawnych opiekunów, którzy muszą odebrać dziecko ze szkoły. Jeśli będzie taka potrzeba, rodzic/prawny opiekun z dzieckiem powinni udać się do lekarza.

8/ Jeżeli objawy wskazują na możliwość zarażenia SARS-CoV-2, należy o tym fakcie poinformować najbliższą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i postępować według jej dalszych zaleceń.

9/ Zaleca się bieżące monitorowanie dostępnych materiałów medialnych  i aplikacji oraz przestrzeganie odgórnych wytycznych.

Reasumując, za właściwą organizację pracy w każdej placówce odpowiada dyrektor, natomiast wszyscy mają obowiązek przestrzegania ustalonych procedur, wytycznych MEN i MZ oraz  zaleceń GIS.  

Bardzo dziękuję za dotychczasową współpracę oraz za  zrozumienie utrudnionych warunków do nauki i pracy ze względu na stan epidemii w naszym kraju!

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht