Aktualności

K U R E N D A

  • Aktualności

Wójt Gminy Szczytniki przypomina, że dnia  4 czerwca br. odbierane będą odpady budowlane i porozbiórkowe inne niż niebezpieczne, powstałe w wyniku prowadzenia robót budowlanych we własnym zakresie, nie wymagające pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia tych robót do właściwego organu administracji w ilości max. do 100 kg.

– w przypadku odpadów lekkich typu styropian w ilości do 480 l;

– w przypadku odpadów typu okna, drzwi, futryny do 5 szt.

Odpady te będą zabrane po uprzednim zgłoszeniu przez właściciela nieruchomości do Urzędu Gminy w Szczytnikach tel. 62 597 17 32,
co najmniej dwa dni robocze przed wskazanym terminem.

W dniu planowanego odbioru odpady powinny być spakowane i wystawione do godziny 7 00 .