Aktualności

Zmiany w oświacie dotyczące gminnych Zespołów Szkół od dnia 18 maja 2020 r.

  • Aktualności

Szanowni Państwo!

Zgodnie z Komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 13 maja 2020 r.,  planowane jest sukcesywne uruchamianie w formie stacjonarnej pracy szkół i placówek oświatowych; zajęć specjalistycznych, konsultacji dla uczniów.

Zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze i zajęcia rewalidacyjne

W związku z przywróceniem możliwości prowadzenia rehabilitacji ruchowej czy fizjoterapii, będzie można prowadzić zajęcia specjalistyczne również w jednostkach systemu oświaty, czyli w naszych gminnych Zespołach Szkół.  Od dnia 18 maja przywrócona zostanie możliwość prowadzenia w szkole zajęć stacjonarnych, a mianowicie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – dla dzieci mających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka; zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla  dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych; zajęć rewalidacyjnych –  dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Zajęcia powinny być  prowadzone z zachowaniem określonych zasad sanitarnych.

Zmieniony kalendarz szkolny do czasu rozpoczęcia wakacji

Od dnia 25 maja Ministerstwo Edukacji Narodowej przywraca na terenie szkół zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Nauczyciele mają obowiązek realizowania podstawy programowej, natomiast dyrektor zdecyduje, w zależności od sytuacji uwarunkowanej liczbą uczestników zajęć zorganizowanych w określonej formie, czy kształcenie będzie odbywać się w formie stacjonarnej, czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Od dnia 25 maja uczniowie klas VIII szkół podstawowych będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkół  ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z przedmiotów, z których w dniach od 16 do 18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty (język polski, matematyka, język obcy). Konsultacje będą dobrowolne, natomiast dyrektor będzie zobowiązany zorganizować je z uwzględnieniem możliwości szkoły i potrzeb uczniów.

Od dnia 1 czerwca uczniowie pozostałych klas szkół podstawowych będą mieli także możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkół. Wymiar tych konsultacji, o charakterze dobrowolnym dla uczniów,  zostanie uzależniony od potrzeb dzieci i młodzieży oraz warunków danej szkoły. Za prawidłową organizację konsultacji odpowiada dyrektor szkoły.

Reasumując, wszystkie w/w zajęcia/konsultacje dla uczniów; podobnie jak te, które umożliwiono w grupach przedszkolnych od dnia 6 maja; mogą odbywać się pod warunkiem przestrzegania określonych zasad sanitarnych  i za zgodą rodziców/prawnych opiekunów. Za właściwą organizację pracy  w każdej placówce odpowiada dyrektor. 

W kolejnych tygodniach Ministerstwo Edukacji Narodowej będzie sukcesywnie wydawać stosowne rozporządzenia i przekazywać wytyczne sanitarne dotyczące organizacji zajęć w szkołach i placówkach oświatowych. Rozporządzenia te i wytyczne sanitarne muszą znaleźć zastosowanie we wszystkich naszych Zespołach Szkół.

Bardzo dziękuję za dotychczasową współpracę oraz za  zrozumienie utrudnionych warunków do nauki i pracy ze względu na stan epidemii w naszym kraju.

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht