Aktualności

KURENDA

  • Aktualności

Wójt Gminy Szczytniki informuje, iż zgodnie z ustawą o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w  cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2247) wniosek o zwrot podatku akcyzowego należy złożyć w Urzędzie Gminy w terminie:  od dnia 1 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r.

         Do wniosku należy dołączyć faktury VAT (lub ich kopie potwierdzone   za zgodność z oryginałem) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego     w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku czyli:          od dnia 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oraz wskazać numer  rachunku bankowego.

Wypłata zwrotu podatku  nastąpi w miesiącu kwietniu 2020 r.

          Dodatkowa producent rolny, który oprócz posiadania użytków rolnych prowadzi chów i hodowlę bydła może ubiegać się o wyższy zwrot podatku akcyzowego. W tym przypadku do wniosku poza fakturami VAT należy        dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego. Powyższy dokument wydawany jest na wniosek producenta.

  • Limit zwrotu podatku w 2020 r. wynosi:
  • 100,00 litrów x ilość ha użytków rolnych
  •  30,00 litrów  x średnia roczna liczba dużych jednostek

                   przeliczeniowych bydła

Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w 2020 roku – 1,00 zł

Wójt Gminy

Marek Albrecht