Aktualności

Koncepcja realizacji Projektu Cyfrowa Wielkopolska

  • Aktualności

Szanowni Państwo Mieszkańcy gminy Szczytniki

Uprzejmie informuję, że Gmina Szczytniki w 2017 r. jako beneficjent zadeklarowała swój udział i udział mieszkańców gminy Szczytniki do udziału w Projekcie w ramach Działania 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (dalej: Działania 3.1 POPC”). Konkurs wygrała i przystąpiła do realizacji Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa wraz z Fundacją Partycypacji Społecznej w Poznaniu.

Działania projektowo-szkoleniowe zostały zaplanowane na okres trzech lat 2018-2020. Rok 2020 jest ostatnim rokiem, w którym taki projekt może zostać zrealizowany i mogą być przeprowadzone szkolenia  dla osób, które ukończyły 65 rok życia, bo dla takich osób ten projekt jest realizowany. Projekt kończy się w styczniu 2021 r. Do projektu przystąpiło już 151 gmin, z czego kurs zrealizowano już w ok. 70 gminach. Do udziału w kursach komputerowych zaproszono ok. 2 tys. Uczestników, do przeszkolenia pozostało ok 900 osób.

W związku z tym zwracamy się z prośbą do osób, które ukończyły 65 rok i powyżej, a chciałby wziąć udział w szkoleniach z zakresu kompetencji cyfrowych, prosimy o zgłoszenie swojej osoby
w Urzędzie Gminy w Szczytnikach – Referat Spraw Obywatelskich, p. nr 7, II piętro do P. Klaudii Raczyk lub w Sekretariacie Urzędu Gminy w Szczytnikach, p. nr 4. Telefon do kontaktu – 62 7625001 lub 7625015, w terminie do 14 lutego 2020 r. 

Zajęcia szkoleniowe chcielibyśmy przeprowadzić w okresie II kwartału 2020 r.  (maj, czerwiec, lipiec), a jeśli nam się nie uda zebrać grupy min. 10 lub 12 osób, to ostatecznym terminem byłby III kwartał, miesiąc (sierpień, wrzesień, październik).

Gdyby chętnych było więcej możemy utworzyć dwie lub więcej grup. Liczymy na to, że będą chętni. Miejsce przeprowadzenia szkoleń uzależnione będzie od liczby uczestników.

Poniżej krótkie podsumowanie oraz najważniejsze informacje dotyczące Projektu „Cyfrowa Wielkopolska”:

– udział w Projekcie mogą wziąć osoby, które ukończyły 65 rok życia i są mieszkańcami gminy Szczytniki,

– kurs może trwać 90 h, zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 4 godziny,

– pierwsza część zajęć to zajęcia komputerowe, które „przeplatają się” z drugą częścią, czyli animacjami (24 godziny),

– animacje to praktyczne zajęcia, podczas których Seniorzy uczą się wykorzystywać zdobytą wiedzę na kursie w praktyce na tabletach,

– kurs kończy się tzw. „celebracją” – jest to podsumowanie kursu, na które każda grupa otrzymuje budżet 500 zł, grupy mogą wspólnie go stworzyć,

– każdy Uczestnik po spełnieniu 60% frekwencji na zajęciach i animacjach otrzymuje tablet na własność,

– kurs może być zrealizowany dla konkretnej liczby uczestników. Min. 10 osób w grupie.

Organizator realizacji projektu, o którym mowa wyżej zapewnia trenera, pracownię mobilną czyli komputerową oraz catering  (ciastka, kawa, herbata, cukier, mieszadełka).

Podczas spotkań animacyjnych seniorzy decydują na co przeznaczają środki, sami przystępują do zorganizowania tej części wykorzystując zdobytą wiedzę oraz narzędzie (tablet i internet). Przykładowe realizacje animacji w innych grupach:

– kącik dla dzieci w bibliotece,

– wyjazd do restauracji na warsztaty kulinarne,

– wydanie foto-książki ze zdjęciami z miejscowości,

– wydanie śpiewnika pieśni tradycyjnych,

– wyjazdy do muzeum, parku i pałacu, kina. Z każdej animacji, dla każdej grupy musi powstać tzw. „produkt” czyli np. prezentacja fotograficzna, prezentacja w powerpoint czy wydruk.

Link do strony Organizatora oraz na facebooka

https://www.facebook.com/cyfrowa.wlkp/

A oto szczegółowe założenia projektu.

Cel projektu

Projekt Cyfrowa Wielkopolska skierowany jest do osób w wieku 65 lat i powyżej, zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego, posiadających niskie kompetencje cyfrowe, niewielkie doświadczenie lub brak doświadczeń w zakresie komunikacji online i obsługi urządzeń teleinformatycznych.

Celem głównym Projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych w wymiarze informatycznym, informacyjnym i funkcjonalnym, a przez to rozbudzenie potrzeb na wykorzystane narzędzi cyfrowych w celu poprawy funkcjonowania uczestników wymiarze społecznym, ekonomicznym i obywatelskim. W ramach projektu nastąpi zapoznanie odbiorców z funkcjonalnymi narzędziami oraz utrwalenie potrzeby rozwijania ich umiejętności cyfrowych w kontekście codziennego życia.

Projekt przyczyni się więc do wzrostu poziomu jakości życia uczestników i do ograniczenia zasięgu luki cyfrowej (digital divide), której charakter w Polsce w ostatnich latach zmieniał się w taki sposób,

iż systematycznie rosła liczba użytkowników Internetu, czemu nie towarzyszyła równie dynamiczna zmiana w obszarze realnego, funkcjonalnego, zastosowania narzędzi cyfrowych. Zjawisko to miało różny charakter w poszczególnych grupach wiekowych i społecznych, a projekt jest formą odpowiedzi na potrzeby tych grup, w których występowało najczęściej (osoby 65+).

W ramach programu rozwoju kompetencji cyfrowych Uczestnicy Projektu otrzymują min. 3 miesiące wsparcia oraz realizację projektów animacyjnych w środowisku lokalnym. Uczestnicy nie tylko kształtują swoje podstawowe i funkcjonalne kompetencje cyfrowe w ramach szkoleń
i animacji, ale również doświadczają społecznych i terapeutycznych walorów wspólnych działań, partycypacji, lokalnego zaangażowania w sprawy im bliskie.

Metodyka szkoleń

W programie szkoleń podstawowych uwzględniono przed wszystkim metody aktywizujące
i problemowe
oraz zróżnicowane techniki dydaktyczne (zastosowane w programie szkoleń
w zależności od tematyki zajęć, możliwości i potrzeb uczestników), w tym:

• ćwiczenia (realizowane indywidualnie, w parach lub zespołach),

• dyskusje (omawianie na forum grupy zagadnień i wykonanych zadań związanych z tematyką/problematyką szkolenia),

• mikronauczanie (powtarzania przez uczestnika sekwencji czynności za trenerem, informacja zwrotna od trenera/innych uczestników na temat wykonania zadania),

• mini-projekty (realizowane zespołowo, tematycznie powiązane z zainteresowaniami i potrzebami uczestników szkolenia),

• prezentacje (wykorzystywane przez trenera/uczestników z zastosowaniem multimediów),

• symulacje (odtwarzanie przez uczestników określonych sytuacji/zdarzeń w celach szkoleniowych), • warsztaty (praca z grupą). Działania animacyjne z uczestnikami projektu będę realizowane w grupach szkoleniowych.

Cel animacji

Celem działań animacyjnych jest utrwalanie nabytych umiejętności przez uczestników podczas szkoleń kompetencji cyfrowych. W ogólnym programie rozwojowym uczestników miejsce animacji jest szczególnie ważne. Na tym etapie Seniorzy angażują się w realizację konkretnych projektów grupowych.

Rezultaty projektów animacyjnych uczestników powinny również być dostępne w określonej formie cyfrowej (np. filmy video, profile na serwisach społecznościowych, pliki graficzne, tekstowe, dźwiękowe). Animacja pełni tu funkcję edukacyjną, społeczną, kulturalną, integracyjną, a jednoczenie, przy zastosowaniu nowych technologii informacyjnych i przy uwzględnieniu różnych kanałów komunikacji między uczestnikami, ich kompetencje cyfrowe ulegają pogłębieniu i wzmocnieniu. To rodzaj edukacji włączającej (inkluzyjnej), obywatelskiej, w której grupy szczególnie zagrożone wykluczeniem cyfrowym i społecznym (Seniorzy, niepełnosprawni) mogą efektywnie wzmocnić kapitał społeczny gminy, włączyć się w budowanie lokalnego społeczeństwa informacyjnego, zaangażować w kształtowanie przyjaznego Seniorom miejsca do życia i samorealizacji. Działania animacyjne zaplanowane w Projekcie wpisują się w koncepcję aktywnego starzenia się i uczenia się przez całe życie.

Plan spotkań szkoleniowych

Szkolenia grupowe na poziomie podstawowym obejmują 15 szkoleń tematycznych (średnio po 4 h dziennie), a realizacja pełnego cyklu szkoleń dla jednej grupy będzie trwała min. 3 miesiące. Plan spotkań szkoleniowych przygotowano w kilku wersjach, w zależności od łącznego wymiaru godzin pełnego cyklu szkoleń (60 lub 90 godzin) oraz intensywności spotkań grupy szkoleniowej. Dla osób, które po zakończeniu poziomu podstawowego szkoleń będą chciały dalej pogłębiać i poszerzać umiejętności, w projekcie przewidziano również realizację szkoleń kompetencji cyfrowych na poziomie zawansowanym. Dotyczy to również osób, które będą wymagać dodatkowego wsparcia (np. niepełnosprawnych, ze znacznymi ograniczeniami, deficytami fizycznymi i psychicznymi). Program takiego szkolenia obejmuje dodatkowo 30 godzin. Zajęcia grupy szkoleniowej mogą odbywać się 2 lub 3 razy w tygodniu. Częstotliwość spotkań dostosowana będzie do potrzeb i możliwości Seniorów
w poszczególnych grupach. Określając jednostkę godzinową szkoleń uwzględniono godzinę zegarową – 60 minut. Kursy nie kończą się żadnym egzaminem. Na potrzeby ewaluacji przewidziane jest jedynie badanie ankietowe.

Podczas trwania projektu powstanie 25 pracowni komputerowych, a po jego zakończeniu wyposażenie tych pracowni zostanie przekazane PIAP na terenie gmin objętych wsparciem w projekcie, które mają największe zaangażowanie w zakresie rozbudowy lokalnej infrastruktury teleinformatycznej dla mieszkańców.