Aktualności

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązkowa segregacja odpadów

  • Aktualności

Wójt Gminy Szczytniki zawiadamia, że w związku z nowelizacją ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 stycznia 2020 r. wprowadzony został obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Jeżeli odpady komunale będą zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka wynosi 15,00 zł miesięcznie od osoby.

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych podmiot odbierający odpady przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadomi o tym Wójta Gminy Szczytniki. O zaistniałym fakcie zostanie poinformowany właściciel nieruchomości.
Na podstawie tego powiadomienia, w drodze decyzji, zostanie określona wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których
nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej, która wynosi 30,00 zł miesięcznie od osoby.

Worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy w Szczytnikach Szczytniki 139, 62-865 Szczytniki (parter pokój nr 2).

W razie pytań proszę o kontakt pod nr 62 59 71 728.

Aneta Nowak